Info deelname aannemerspool

 • HOE AANSLUITEN BIJ DE AANNEMERSPOOL VAN DE WOONWINKEL?

  Elke aannemer kan zich inschrijven voor de ‘De Aannemerspool’, conform de criteria zoals in het reglement bepaald. 

  Er zijn geen vaste instapmomenten. De aannemer kan zich kandidaat stellen via het mailadres (info@dewoonwinkel.be) of telefonisch (050/250 138). Nadien wordt de aannemer uitgenodigd, waarbij het reglement wordt overlopen en waarbij er enkele referenties van de aannemer worden opgevraagd. Na wederzijdse goedkeuring wordt de aannemer toegevoegd aan ‘De Aannemerspool’. De lijst van aannemers die lid zijn van ‘De Aannemerspool’ wordt publiekelijk gemaakt. 

  Bij uitbreiding wordt deze lijst opgenomen binnen de bredere aannemerspool, van kracht binnen werkingsgebied voor Het Energiehuis WVI. Meer informatie over Energiehuis WVI kan je op hun website terugvinden.  

  De energiecoach evalueert periodiek, en minstens tweejaarlijks, of de aannemers in de groep nog voldoen aan de criteria en de gestelde afspraken binnen het reglement volgen. Hiertoe kan een bevraging worden uitgevoerd bij de inwoners waar de werken worden/werden uitgevoerd. Bij onregelmatigheden wordt een individueel gesprek met de aannemer opgezet met het oog op het bijsturen. Wanneer dit niet tot resultaten leidt, is de aannemer niet langer lid van de groep. De aannemer wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

  De aannemer kan zich ten allen tijde zelf uit de groep laten verwijderen. De aannemer laat dit schriftelijk weten aan de energiecoach op het e-mail adres : energiecoach@dewoonwinkel. be. Er geldt een termijn van 15 kalenderdagen om de aannemer uit de groep te verwijderen.

  HET REGLEMENT VOOR DEELNAME AAN DE AANNEMERSPOOL

  DOEL VAN DE AANNEMERSPOOL

  Inwoners van Beernem/Damme/Oostkamp/Torhout/Zedelgem kunnen terecht bij de energiecoach, werkzaam binnen IGS De Woonwinkel, met al hun vragen rond renovatie en energie. De energiecoach werkt hierin samen met Het Energiehuis WVI en vormt het eerste aanspreekpunt voor alle inwoners. In functie van de wensen en behoeftes van elke inwoner verwijst de energiecoach desgevallend door naar Het Energiehuis WVI.

  Uit de grote vraag naar renovatie adviezen blijkt dat de intentie tot renoveren bij particulieren hoog is. De renovatiegraad stijgt echter niet in gelijke tred met de intentie, omdat de stap naar een aannemer voor de particulier nog te groot is. Dit blijkt uit de vele vragen over betrouwbaarheid van aannemers, standaard offertes, kostprijzen en technische ondersteuning. 

  Naast adviesverlening rond het energiezuinig renoveren van de woning, begeleidt de energiecoach ook particulieren bij de offerteaanvraag en het vinden van een aannemer die de geadviseerde werken kan uitvoeren. Dit is het ontzorgingstraject die aangeboden wordt door de energiecoach en die inwoners kunnen onderschrijven. 

  Het advies en de begeleiding van de energiecoach van IGS De Woonwinkel is niet bindend en louter informatief ten aanzien van de aanvrager van de werken of bouwheer en aannemer.

  Omdat de adviesverlening en begeleiding vanuit de energiecoach enkel mogelijk is mits goede afspraken met lokale aannemers, wordt hiervoor een aannemerspool opgericht.

  De aannemerspool brengt alle aannemers samen, per categorie van werken, die actief samenwerken met de energiecoach en dit reglement onderschrijven. Dit reglement onderbouwt de goede samenwerking en vertrouwensband tussen de aannemers en de inwoners/klanten.

  Hierna wordt het reglement met de criteria en de procedure voor de selectie van de samenwerking met en de toeleiding naar de aannemers beschreven.

  ENKELE DEFINITIES

  Aannemer: eenmanszaak of rechtspersoon die werken uitvoert voor derden, conform de wettelijke bepalingen van toepassing op zowel zijn statuut als voor de professionele uitvoering. 

  Grondgebied: het werkingsgebied van de energiecoach, met name: Beernem/Damme/Oostkamp/Torhout/Zedelgem. Dit gebied is gelegen binnen het grotere werkingsgebied van Het Energiehuis WVI (33 West-Vlaamse gemeenten, in de arrondissementen Oostende, Brugge, Roeselare, Tielt). 

  Werken: elke maatregel die in een woning wordt genomen door een derde partij. Deze maatregel slaat op elke verbetering van de energieprestatie van de woning en/of de verbetering van de woonkwaliteit van de bewoner.

  Woning: elk reglementair bouwsel waar ingrepen worden gedaan.

  Specificatie van de werkzaamheden, opgenomen binnen de adviesverlening van de energiecoach. Indien het over ruimere werkzaamheden gaat, met specifieke technieken en/of ondersteuning door een architect, zal de energiecoach altijd doorverwijzen naar Het Energiehuis WVI.

  Werkzaamheden met betrekking tot:

  • ramen en deuren (plaatsen van glas in bestaande ramen,…)
  • daken algemeen (platte daken, isolatie,…)
  • buitenmuurisolatie met afwerking
  • spouwmuurisolatie
  • schilderwerken
  • hydrofuge
  • timmerwerken
  • sanitair en verwarming
  • vloeren
  • elektriciteit

  WAARAAN MOET ELKE AANNEMER VOLDOEN?

  Elke aannemer die aan onderstaande criteria beantwoordt, wordt op zijn vraag in ‘De Aannemerspool’ opgenomen, conform de procedure bepaalt in volgende artikelen.

  Juridische vereisten: Door zich kandidaat te stellen voor ‘De Aannemerspool’, verklaart de aannemer correcte sociale en fiscale bijdragen te betalen (RSZ, sociale lasten, BTW). De aannemer heeft de nodige verzekeringen afgesloten voor de werken (burgerlijke aansprakelijkheid uitbating). De aannemer heeft de nodige wettelijke bijscholingen gevolgd en beschikt over de wettelijke verplichte certificaten (bv. navullen van de spouw). De aannemer is geregistreerd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). De aannemer past de wetgeving rond welzijn op het werk correct toe.

  De status van de onderneming wordt  gecontroleerd. De aannemer verklaart kortom conform de geldende regelgeving te werken.

  Groepen: Bij de kandidaatstelling, geeft de aannemer aan in welke groepen hij werken kan uitvoeren. Dit kan onderaan dit reglement aangeduid worden op de bijlage.

  Praktisch: Door zich kandidaat te stellen engageert de aannemer zich tot het leveren van een voor buitenstaanders begrijpelijke en voldoende gedetailleerde offerte met minstens een duidelijke omschrijving van de taak en een gedetailleerde duiding van de prijsbepaling.  Om de goede relatie tussen de klant en aannemer te garanderen worden extra prestaties buiten de offerte schriftelijk bevestigd.

  Alle communicatie vanuit de aannemer wordt in eerste instantie naar de energiecoach doorgestuurd. Dit gebeurd bij voorkeur via mail, energiecoach@dewoonwinkel.be. De energiecoach bespreekt dit vervolgens met de klant, indien nodig.

  Een voorschot kan éénmalig gevraagd worden met een maximum van 40 % van de totale offerteprijs.

  De aannemer beschikt over de specifieke attesten om na de werken de nodige premies te kunnen aanvragen.

  De aannemer levert op vraag de relevante productfiches aan. De aannemer gaat op een klantvriendelijke wijze om met de bewoner. Dit impliceert een goed en helder (voor de klant) klantproces van offerte tot en met nazorg. 

  Aannemers die werken aanvatten, dienen alle nodige veiligheidsvoorschriften na te leven. De aannemer blijft ten alle tijde verantwoordelijke voor de werken die hij uitvoert. De energiecoach kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongelukken die gebeuren op de werf, van welke aard ook.

  Alle werfinrichting en signalisatie worden door de aannemer zelf aangevraagd aan de daartoe bevoegde instanties. Dit is geen verantwoordelijkheid van de energiecoach of eigenaar/ huurder van het pand waar de werken uitgevoerd zullen worden. Alle boetes voor het niet correct naleven van de reglementering daaromtrent zijn voor rekening van de aannemer.

  Alle aannemers laten steeds een propere werf na. Dit wil zeggen dat alle afval en afbraakmateriaal (of indien anders afgesproken) moet meegenomen worden. Indien nodig moet er een afvalcontainer voorzien worden.

  Timing: De aannemer verbindt zich ertoe om op een vlotte manier een offerteaanvraag te beantwoorden. Uiterlijk binnen de 15 dagen wordt de offerte bezorgd aan de energiecoach. De aannemer verbindt zich ertoe bij de goedkeuring van de offerte de uitvoeringstermijn schriftelijk te bevestigen aan de energiecoach en de bouwheer. De uitvoeringstermijn valt binnen de 12 maanden na de aanvaarding van het aanbod van de werken, behoudens andersluidende afspraak. Indien de werken niet op de afgesproken dag kunnen starten, dient de energiecoach en de bouwheer hiervan op de hoogte worden gebracht.

  DE OFFERTEAANVRAAG EN DE TOEWIJZING VAN DE WERKEN

  De energiecoach geeft op vraag van een inwoner, in het kader van een renovatiebegeleiding, de lijst met alle aannemers per groep van werken door. Deze lijst is ook consulteerbaar op de website van De Woonwinkel. 

  Aan de renovatiebegeleiding van de energiecoach kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft enkel een inspanningsverbintenis.

  De inwoner staat zelf in voor het aanvragen van offertes, of kan zich hierin laten bijstaan door de energiecoach in kader van het aangeboden ontzorgingstraject. Het staat de inwoner vrij om ook bij andere aannemers dan uit ‘De Aannemerspool’ offertes te vragen.De inwoner beslist als bouwheer zelf welk advies hij volgt en draagt alle verantwoordelijkheid van zijn keuze, de energiecoach heeft enkel een ondersteunende rol.  

  De aannemer maakt binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van de offerteaanvraag een gratis offerte voor de inwoner en stuurt die altijd door naar de energiecoach.  Deze periode kan worden verlengd met de eventuele verlofperiode van de aannemer indien deze hierbinnen valt. Een plaatsbezoek wordt uitgevoerd, tenzij andersluidende afspraak met de energiecoach. Indien de aannemer bij uitzondering geen offerte kan maken brengt hij de energiecoach hiervan op de hoogte, ook indien de aannemer gedurende een langere periode geen offertes kan maken.

  De klant beslist om al dan niet in te gaan op een geformuleerd aanbod voor werken. De aannemer verbindt zich ertoe bij de goedkeuring van de offerte de uitvoeringstermijn schriftelijk te bevestigen aan de energiecoach. De uitvoeringstermijn valt binnen de 12 maanden na de aanvaarding van het aanbod van de werken, behoudens andersluidende afspraak. De inwoner/klant en de aannemer sluiten onderling een overeenkomst. De energiecoach is hier geen betrokken partij.

  Op vraag van de klant kan de energiecoach een kwaliteitscontrole uitvoeren op de uitgevoerde werken en/of de ingediende offertes. Als blijkt na controle van de werken iets niet in orde te zijn of er beschadigingen zijn, dan zal de slotfactuur pas betaald worden na het oplossen van het probleem.

  Na oplevering van de werken, stuurt de aannemer de factuur naar de energiecoach. Deze factuur bevat de benodigde informatie voor de aanvraag van premies en/of de aannemer levert het benodigde attest voor de premies aan. De aannemer beschikt bijgevolg over de specifieke attesten om na de werken de nodige premies te kunnen aanvragen.

  De slotfactuur zal betaald worden na de volledige voltooiing van de werken, en dit na de goedkeuring van de werken door de energiecoach en de eigenaar.