Privacy

Privacy staat centraal

De Woonwinkel respecteert uw online privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken.

In deze privacyverklaring willen wij transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat we met deze persoonsgegevens doen. Lees deze privacyverklaring aandachtig, want het bevat belangrijke informatie.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en verwerken we op de website?

Een persoonsgegeven is elke informatie over een natuurlijk persoon die toelaten om iemand rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Een persoonsgegeven kan zo zijn de naam van een persoon, een foto, telefoonnummer, code, wachtwoord, bankrekeningnummer, e-mail adres, enz.

Eens u een bepaalde dienst bij ons hebt afgenomen kunnen wij uw contactgegevens ook gebruiken om u verder te informeren over diensten die in overeenstemming zijn met onze reeds bestaande relatie.

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen slechts voor de goede werking van de gemeentelijke dienstverleningen worden verwerkt.

1. Informatie die u aan ons verstrekt

De Woonwinkel registreert alle persoonsgegevens die via de website worden meegedeeld. Deze persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de verwerking van de aanvragen ingediend via de website.

Inhoud van communicatie met ons (per e-mail, telefoon of brief, social media). Het verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten.

De Woonwinkel houdt contactgegevens bij van prospecten en (vroegere, huidige en toekomstige) leveranciers of partners. Dit heeft voornamelijk betrekking op naam, voornaam en professionele informatie zoals functie binnen de onderneming en e-mailadres.

2. Automatisch verzamelde informatie

Telkens u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken, om een optimale werking van onze website te garanderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy, onderaan deze pagina.

De Woonwinkel deelt de persoonsgegevens die via de website worden meegedeeld slechts aan derde partijen mee, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdrachten die hen worden toevertrouwd en enkel voor de doeleinden van deze uitvoering.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

1. Informatie die u aan ons verstrekt

Contactgegevens van prospecten, relaties, partners en dergelijke worden bijgehouden en verwerkt om eventuele samenwerkingen en opportuniteiten mogelijk te maken. Deze gegevens worden verzameld op grond van toestemming.

U kan uw toestemming steeds aanpassen of intrekken.

2. Technische gegevens en cookies

Technische gegevens worden door ons via de website ingezameld en verwerkt voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van onze dienstverlening naar u toe. Wij verwerken deze technische gegevens op basis van het algemeen belang om onze dienstverlening te verbeteren.

Bewaren van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Uw persoonsgegevens worden bij ons bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Data verkregen via de website (contactformulier) wordt bijgehouden zolang als noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

De Woonwinkel behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De Woonwinkel beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. De Woonwinkel maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Uw gegevens zijn adequaat beveiligd conform de geldende privacywet- en regelgeving. De door u verstrekte persoonsgegevens  staan op servers die zich in gecontroleerde en beveiligde omgevingen.

Onverminderd de voormelde inspanningen dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds een risico is verbonden aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. Wij kunnen dan ook de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Doorgifte aan derde partijen

De Woonwinkel geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, er machtigingen van toepassing zijn of u uw toestemming heeft gegeven. Indien wij voor het uitvoeren van een taak beroep doen op een externe partij dan mag deze uw gegevens slechts verwerken binnen het kader van de afgesproken opdracht. Om dit te garanderen worden verwerkingsovereenkomsten afgesloten met deze partijen.

Uw rechten

Wanneer persoonsgegevens over u worden verwerkt heeft u bepaalde rechten ten opzichte van deze rechten.

 1. Recht om uw toestemming in te trekken
  Wanneer u zelf persoonsgegevens meedeelt via de website, zal voor sommige verwerkingen gevraagd worden of u uw toestemming wil geven voor de verwerking van deze gegevens door De Woonwinkel. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming tot verwerking terug in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter niets afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking van uw toestemming.
 2. Recht om uw persoonsgegevens in te kijken
  U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die De Woonwinkel over u verwerkt. Wanneer u uw recht op inzage uitoefent zal De Woonwinkel u een zo volledig mogelijk overzicht bezorgen van uw persoonsgegevens.
 3. Recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren
  Indien uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u steeds recht om deze te laten verbeteren. De Woonwinkel zal uw gegevens dan wijzigen, aanvullen of in bepaalde gevallen wissen in zoverre de wet dit toelaat.
 4. Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen
  Indien u vermoedt dat De Woonwinkel bepaalde persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt, dan kan u vragen om deze te verwijderen.
 5. Recht om u te verzetten tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens
  Indien u het niet eens bent met de manier waarop De Woonwinkel bepaalde persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u zich daartegen verzetten. Dit verzet zal worden ingewilligd, tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen.
 6. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  U heeft het recht om te vragen om persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan De Woonwinkel over te dragen aan uzelf of rechtstreeks aan een derde partij, in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm.
 7. Recht om klacht in te dienen
  Indien u van mening bent dat De Woonwinkel niet voldoet aan de geldende Belgische en Europese privacywetgeving heeft u ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit, nl. de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 8. Rechten uitoefenen
  Wanneer u één van uw rechten wenst uit te oefenen kan u een e-mail versturen naar info@dewoonwinkel.be Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek in te willigen.

Wijziging aan deze privacyverklaring

Alle wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gepubliceerd op deze website, zodat u steeds op de hoogte bent welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor die worden gebruikt. Uw gebruik van de website na de wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de herziene versie van deze privacyverklaring.

Contact

Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring kan u zich steeds richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming.
E-mail: info@dewoonwinkel.be

Cookiebeleid

De Woonwinkel maakt op deze website gebruik van cookies om uw surfervaring aangenamer te maken. Zo kunnen we ook beter inspelen op uw behoeften en voorkeuren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data-of tekstbestanden die door de pagina’s van deze website op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. De bedoeling is dat de daarin opgeslagen informatie bij een volgend bezoek weer naar onze servers kan teruggestuurd worden.Die cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw computer en de website van De Woonwinkel.

Daarnaast kunnen cookies ook nuttig zijn en zorgen ze er voor dat de website je browser herkent, dat het surfen op onze website snel en vlot verloopt en dat je persoonlijke instellingen en voorkeuren worden bijgehouden.